fbpx

מדיניות הפרטיות

כללי

להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר ("מדיניות הפרטיות")  spetz.org או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") המופעל על ידי טריום טכנולוגיות 3סי בע"מ ("בעלת האתר"), תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

בעת השימוש באתר נאסף מידע עליכם. חלק מהמידע מזהה אתכם באופן אישי, כלומר בשמכם ובכתובתכם, המוצרים ו/או השירותים שביקשתם לרכוש. זהו המידע שאתם מוסרים ביודעין, לרבות בעת רישומכם לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיכם (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).

מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידכם, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידכם בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודתכם בזמן שאתם גולשים באתר.

בעלת האתר אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודתכם המתקבל באמצעותכם או שלא, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים טכנולוגים ו/או מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון שותפים עסקיים ומסחריים) ואשר אינם בשליטתה. בכל מקרה של ספק, עליכם לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם בתי עסק, סוחרים, אתרים, גופים מסחרים או קוד תוכנה צד ג' המופעל באתר על מנת לאפשר להפעיל אותו.

יודגש, כי הפרטים שתספקו ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודתכם ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

רישום לאתר

בעת הרישום לאתר יהיה עליכם להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודתכם: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון וכתובת לרבות מידע רלוונטי נוסף שידרש בדף הרכישה עבור המוצר הבחר.

יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקשו למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו.

יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקשו למסור תלויה ברצונכם ובהסכמתכם, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכלו להצטרף כמשתמש רשום באתר ולקבל אפשרות להשתמש בחלק מתכונות האתר.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו על ידכם בעת הרשמה לאתר וכן לאחר ביצוע כל הזמנה דרך האתר, לרבות פרטים מזהים של כרטיס האשראי שלכם וכן לשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

מאגר מידע

המידע שנאסף אודתכם יישמר במאגרי המידע של בעלת האתר. אתם מאשר בזאת העברת המידע אודתכם למאגרי המידע של בעלת האתר.

השימוש במידע

השימוש במידע שיתקבל אודתכם עקב שימושכם באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

 • לאפשר את שימושך באתר;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
 • לאפשר פרסום מידע ותכנים;
 • להתאים את תוכן האתר שיוצג לכם בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלכם.
 • המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
 • בהסכמתכם להסכם תנאי השימוש של האתר, הנכם מביעים את הסכמתכם כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותכם ובכלל זאת כתובת ה – IP שלכם וכן את כל הדפים בהם ביקרתםם, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:
 • יצירת קשר עמכם.
 • משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליכם (בין על ידי בעלת האתר ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי, אלא אם תציין בכתב בפני בעלת האתר כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנכם חפצים להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנכם מוזמנים לפנות למחלקת שירות הלקוחות של בעלת האתר ולבקש להסירכם מרשימת התפוצה.
 • לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר.
 • בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

בעלת האתר לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודתכם, כפי שנמסר לה על ידכם, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו').

על אף האמור לעיל, בעלת האתר תהיינה רשאית לחשוף את המידע האישי אודתכם, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

 • התקבלה הסכמתכם לחשוף מידע זה;
 • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר עם אספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק;
 • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיכם או את המידע אודתכם לצד שלישי;
 • במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיכם;
 • במקרה בו ימצא, כי פעולותיכם באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
 • במקרה שבו בעלת האתר תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

Cookies

האתר יכול וישתמש ב-"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע וכן לצורך לביצוע מעקב אחר אופן השימוש באתר וסל הקניות של המשתמש וכמו כן לצורך מתן התראה למשתמש/תזכורת בגין סל קניות נטוש (סל קניות שאליו התווספו מוצרים על ידי המשתמש אולם בחלוף זמן לא בוצעה בגינו הזמנה בפועל).

דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

ייתכן ובעלת האתר, תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. המודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

באתר מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למנוע אותן).

זכות לעיין במידע

לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליכם, הנכם זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע.

פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות של בעלת האתר בכתובת הדואר האלקטרוני fg@spetz.org

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.